Algemene Voorwaarden

Happiness is not
a destination,
but a way of living

Onze Algemene Informatie & Voorwaarden zijn:

Hier vindt u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een lidmaatschap/abonnement/ rittenkaart/ serie/ proefles/ massage/ workshop en overige activiteiten georganiseerd door Heart to Heart. Indien u na het lezen nog vragen heeft, neem dan contact met ons op. Heart to Heart is gevestigd in het Heart House gebouw, Huizerweg 54 Bussum, en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel nr: 32057019

TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN Heart to Heart:

 1. Deze algemene voorwaarden Heart to Heart zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (Deelnemer) die deelneemt aan een activiteitn, les, workshop, behandeling, aangeboden en/of verzorgd door Heart to Heart.
 2. Zowel door aanschaf van een abonnemnet, strippenkaart, proefles, en elke andere overeenkomst die de deelnemer sluit met Heart to Heart verklaart de deelnemer zich akkoord met deze algemene voorwaarden Heart to Heart.
 3. Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze algemene voorwaarden Fit and Mom geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten
 4. Heart to Heart kan deze Algemene voorwaarden Heart to Heart van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van www.hearttoheart.nl
 5. Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden Heart to Heart strijdig is met een besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn, onredelijk bezwarend wordt geacht of op grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitende de nietige of vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven, en is het Heart to Heart toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de (deels) nietige of vernietigde bepaling.

OVEREENKOMST

 1. Een overeenkomst tussen Heart to Heart en een Deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit registratie (online) van een Deelnemer.
 2. Voor Heart to Heart ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een Deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling , is voldaan.
 3. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Heart to Heart. Wijziging van een overeenkomst kan voor een Deelnemer kosten met zich meebrengen.
 4. Een overeenkomst tussen Heart to Heart en een Deelnemer bestaat uit:
 • een abonnement, waarvan de eerste 3 maanden afgenomen moeten worden, waarna een opzeggingstermijn geldt van 1 maand.
 • een strippenkaart, die in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een beperkt aantal lessen.
 • een serie kaart, die in een bepaalde periode recht geeft op een deelname aan een beperkt aantal lessen.
 • een proefles met gratis tweede les binnen 7 dagen.
 • zwangerschapslessen waarvan de hoeveelheid onderling wordt afgesproken en gefactureerd worden.
 • een massage waarvoor betaald wordt voor een bepaald aantal minute
 • een workshop waarvoor specifieke gekozen is door de deelnemer

STRIPPENKAARTEN

 1. Een Strippenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 2. Een Strippenkaart is beperkt geldig. Gaat in vanaf de datum van betaling tot het eind van de afgesproken periode daarna.
 3. Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap kan de geldigheid van een Strippenkaart, of abonnement in overleg worden opgeschort. Heart to Heart heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.
 4. Als een Deelnemer een nieuwe Strippenkaart heeft afgesloten, terwijl een Deelnemer nog in het bezit is van een geldige Strippenkaart, wordt eerst het aanwezige tegoed op de oude Strippenkaart verbruikt, voordat de nieuwe Strippenkaart ingaat. Een Strippenkaart is beperkt geldig, na deze datum stopt hij automatisch,deze word niet stilzwijgend verlengt.
 5. Een Strippenkaart loopt automatisch af. Een Strippenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd.
 6. Een Regular Friend strippenkaart van tien strippen heeft een geldigheid van een veertien kalenderweken, een Frequent Friend 10 strippen en 8 kalenderweken en een Free Soul kaart 10 strippen en 6 maanden.
 7. Iedere serie binnen het programma heeft een bepaald hoeveelheid lessen en termijn waarin de lessen worden aangeboden.
 8. Een abonnement wordt stilzwijgend verlengd tot 1 maand na wederopzegging door de Deelnemer.

INSCHRIJFGELD, PRIJZEN EN BETALING

 1. Een Deelnemer is eenmalig inschrijfgeld verschuldigd bij de aanschaf van een Strippenkaart, Abonnement of ieder ander programma of lesreeks, workshop of behandeling. Het inschrijfgeld voor de yogalessen bedraagt vijftien euro, eenmalig.
 2. De actuele prijzen van (i) het inschrijfgeld, (ii) de abbonementsvormen Strippenkaarten, staan op de website van Heart to Heart. Heart to Heart heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van Heart to Heart. Prijsverhogingen hebben geen effect op afgesloten en betaalde Strippenkaarten en abonnementen.
 3. Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden via bank, automatische overschrijving, per pin indien aanwezig.
 4. Een Strippenkaart en een proefles of losse les dienen vooraf ineens te worden betaald.
 5. De deelnemer is zelf verantwoordelijk hiervoor. Indien het verschuldigde bedrag niet op de  bankrekening van Heart to Heart staat, wordt EUR 15,- administratiekosten in rekening gebracht, welke tegelijkertijd met de eerstvolgende betaling moet worden voldaan.
 6. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is een Deelnemer alle kosten, die Heart to Heart ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag dat een Deelnemer aan Heart to Heart verschuldigd is, aan Heart to Heart verschuldigd.
 7. Heart to Heart heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een Deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

ONTBINDING

 1. De Deelnemer kan een overeenkomst met Heart to Heart ontbinden binnen een termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst tussen beide partijen is gesloten.
 2. De Deelnemer ontbindt door binnen een termijn van één maand het ingevulde modelformulier ontbinding of een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring aan Heart to Heart te zenden.
 3. Brengt de Deelnemer via de website van Heart to Heart een verklaring tot ontbinding uit, dan bevestigt Heart to Heart per e-mail de ontvangst van deze verklaring.
 4. Op de Deelnemer rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van de ontbinding.
 5. Ingeval de Deelnemer zijn recht van ontbinding uitoefent zal de Deelnemer de inmiddels al door Heart to Heart gemaakte redelijke kosten, in het kader van de overeenkomst vergoeden.
 6. Na het verstrijken van het termijn van één maand na het sluiten van de overeenkomst is het niet meer mogelijk voor een Deelnemer om de overeenkomst met Heart to Heart te ontbinden.
 7. Het recht op ontbinding vervalt zodra de Deelnemer deelneemt aan een training voordat de termijn van één maand dagen is verstreken.
 8. Bij het afsluiten van een Abonnement nadat deze eerder beëindigd is door opzegging, worden de inschrijfkosten opnieuw in rekening gebracht door Heart to Heart .

DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN LES OF BIJEENKOMST

 1. Een Deelnemer dient zich voorafgaand aan een les aan te melden bij de docent, per mail of telefonische aan Heart to Heart. Zonder toestemming heeft een Deelnemer geen recht op deelname aan een les of workshop of deelname.
 2. Heart to Heart is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van Heart to Heart.
 3. Heart to Heart heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een reguliere les of geplande workshop of bijeenkomst of behandeling bij onvoldoende belangstelling te annuleren. Het minimum aantal deelnemers bedraagt 3 deelnemers. In dat geval worden in rekening gebrachte strippen gecrediteerd.
 4. Buitengewone omstandigheden leveren voor Heart to eart altijd overmacht op en ontheffen Heart to Heart van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is Heart to Heart ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.
 5. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een les worden afgelast. Heart to Heart is niet aansprakelijk voor het uitvallen van workshop of les of behandeling door gevaarlijke weersomstandigheden.
 6. Indien een Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een les of bijeenkomst daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door Heart to Heart de les, bijeenkomst worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Deelname aan een les of bijeenkomst of massagebehandeling geschiedt op eigen risico.
 2. Heart to Heart haar medewerkers, docenten, therapeuten,zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer aan een Training. Ook u kinderen worden gezien als Deelnemer.
 3. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Heart to Heart , haar medewerkers en docenten en massagetherapeuten is Heart to Heart niet aansprakelijk.
 4. Heart to Heart is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een Deelnemer mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een work-out. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
 5. Heart to Heart is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een les of bijeenkomst of behandeling. Een yogales kan intensief en blessuregevoelig zijn. Een Deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname en is verantwoordelijk voor het aanpassen van de intensiteit van het uitvoeren van de oefeningen. Indien een Deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een Deelnemer advies in te winnen bij een arts.
 6. Heart to Heart behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een les of behandeling
 7. Heart to Heart is niet verzekerd voor schade van een Deelnemer. Een Deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een les of bijeenkomst.
 8. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een les is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY

 1. Heart to Heart respecteert de privacy van haar Deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de Gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.
 2. Heart to Heart gebruikt de Gegevens alleen om de overeenkomst met een Deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal Heart to Heart deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de Deelnemer.
 3. Heart to Heart zal de Gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.
 4. De uitvoerende medewerkers van Heart to Heart en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de Gegevens te respecteren.
 5. De verstrekte informatie op de website www.hearttoheart.nl en www.hearthouse.nl uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.
 6. Hoewel Heart to Heart de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan Heart to Heart niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de Gegevens, tenzij er aan de zijde van Heart to Heart sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
 7. De websites van derde partijen waarnaar op de website Heart to HEart hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Heart to Heart gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Heart to Heart aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.
 8. De Deelnemer verklaart zich bekend en akkoord met de Privacy Verklaring Heart to Heart.

KLACHTEN

 1. Een Deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van Heart to Heart zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij Heart to Heart te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de Deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt telefonisch of digitaal ingediend bij Heart to HEArt, onder vermelding van de locatie en een omschrijving van de klacht.
 2. De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen.
 3. Heart to Heart beantwoordt de door de Deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien Heart to Heart verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan Deelnemer na de constatering hiervan.
 4. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil overeenkomstig artikel 11 sub c van deze Algemene Voorwaarden Heart to Heart.

GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

Van deze Algemene Voorwaarden Heart to Heart kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door Heart to Heart.

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.
 2. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de daartoe bevoegde rechter.

Bekijk onze Huisrituelen ook eens.

Bekijk onze abonnementen en prijzen